ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Възобновяемата енергия е получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми, т.нар. възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите и геотермалната енергия.

Еладот разполага с екип от сертифицирани професионалисти, с които са реализирани множеството успешни проекти на територията на страната и извън нея, като общата инсталирана мощност надхвърля 80 MWp.  Всички наши проекти са обект на постоянен мониторинг, чрез който се оптимизира работата на възобновяемите източници, като своевременно се отстраняват всички неизправности, които възпрепятстват правилното функциониране на обекта.

Изграждаме и поддържаме следните видове енергийни обекти:

  • Фотоволтаични електроцентрали
  • Водни електроцентрали
  • Вятърни електроцентрали

По желание на клиента, Еладот може да съдейства с изготвянето и внасянето на проектната документацията към отговорните институции. Свържете се с нас за повече информация.

За нас

За нас

Проекти

Проекти